Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » O nás » Stavba HiLASE

Stavba HiLASE

HiLASE_cerven2014_1 – kopie Budova laserového centra HiLASE 

Příprava
Na řešeném pozemku se nacházely stavby zemědělského a skladovacího charakteru, nádrž na naftu a asfaltové a štěrkové plochy. Nenacházela se zde žádná vzrostlá zeleň a projekt nepoužívá dosud nezastavěné plochy. Výstavbou bude nevhodně zastavěný pozemek rekultivován a dojde k regeneraci a „ozdravení.“ Jedná se objekt, který stavebně i technologicky odpovídá obdobnému typu budov.

V první fázi byl proveden architektonický průzkum. Po demolici objektů byly zlikvidovány štěrkové a asfaltové plochy a odpady byly odvezeny na skládku stavebních odpadů. Následně došlo k odvozu přebytečného výkopu. Hornina potřebná pro zpětné zásypy otevřených výkopů a pro provedení terénních úprav bude skladována na deponii staveniště. V další fázi došlo k vyhloubení základů pro celý objekt, započetí stavby objektu a budování řadů přípojek na inženýrské sítě. Současně s dokončováním stavební části objektu dojde k vybudování pojízdných a pochozích ploch. Poslední fáze výstavby je rekultivace zelených ploch, výsadba vzrostlé zeleně a osazení parterních prvků a objektů městského mobiliáře.

Budova HiLASE v polovině roku 2014

Návrh objektu
Hlavním prvkem ovlivňujícím polohu a orientaci objektu je urbanistická koncepce rozvoje dalších ploch v rámci regenerace celého brownfieldu. Největší vliv na dispozičně-provozní řešení objektu má v budoucnu vybudované pěší náměstí formované ze severu objektem obecního úřadu, z východu zámkem a z jihu právě objektem HiLASE. Dopravní obslužnost je vyřešena v západní a jižní části. Při návrhu objektu samotného byl kladen důraz na citlivé začlenění objektu mezi okolní zástavbu a respektování přilehlého zámku. Objekt je opticky rozdělen na dvě části – část administrativní a část s laserovou halou. Třípodlažní administrativní část je orientována severním směrem, kde tvoří jižní frontu pojatou jako levitující hmotu na ustouplé parterní části, přečleněnou proskleným atriem a decentním prolomením fasády. Výrazná konzola na nároží objektu akcentuje hlavní vstup do objektu a vytváří „obrazovku“ v přednáškovém sále. K administrativní části je připojena dvoupodlažní hala. Díky stoupajícímu terénu a zahrnutí haly je tato část objektu opticky zmenšena a zelené valy vytvářejí optickou hru průchodů a průhledů a příjemný prostor parkového. Objekt je zásobován z jižního hospodářského dvora, který díky zahloubení není z horizontu vidět.

Dispozičně-provozní řešení
Vedle výše popsané urbanistické koncepce brownfieldu bylo hlavním aspektem pro dispoziční řešení důsledné oddělení jednotlivých provozů v objektu. Uživatelé objektu se dají rozdělit do následujících skupin :

Přístup do objektu je evidován na recepci ve vstupní hale a pohyb je ve vybraných prostorech monitorován pomocí systému videokamer a archivován v přízemí v místnosti pro ostrahu. Zásobování objektu je z hospodářského dvora.

Stavební prace ke konci května 2013

Konstrukční a technologické řešení
Objekt má 3 podlaží a není podsklepen. Konstrukčně se jedná o železobetonový vyzdívaný monolitický skelet. Administrativní část je pojata jako trojtrakt s vykonzolovaným přednáškovým sálem. Část s laserovou halou je konstrukčně rozdělena na dvě části. Vzhledem k požadavkům na minimální vibrace v prostorech, kde jsou laserová zařízení je halová část (38,8 x 20,8 m) od zbytku konstrukce oddilatována a je předmětem statického a dynamického ověřování železobetonové konstrukce, kde je v 1. modulu vlastní frekvence větší nebo roven 25 Hz při posouzení zbytkového rozptylu vibrací.

Zbývající část objektu je klasická halová konstrukce, kde je prostor překlenut pomocí plnostěnných vazníků s prostupy pro technologii. Na tuto konstrukci je zavěšen také strop nad laserovou halou. Výsledkem statického a dynamického výpočtu celého objektu bude nadimenzování stavebních konstrukcí, optimalizace stavebních nákladů při splnění specifických požadavků pro laserovou halu.

Veškerá podpůrná technologická zařízení pro laser jsou umístěna v prvním patře v prostorách mezi vazníky (technologie laserů). Dále jsou zde strojovny vzduchotechniky a chlazení, které zajišťují splnění požadavku třídy čistoty 10 000 a stálé teploty 20° ± 0,5° (ISO7) pro halu laserů.

Na objekt byl zpracován energetický optimalizační koncept, který pomocí dynamického modelování spotřeby energie a vnitřního prostředí slouží jako jeden z výchozích  podkladů pro dimenzování topení, chlazení, klimatizace. Pomocí modelování dráhy slunce ovlivňuje výpočet velikost okenních otvorů a tím volbu jak přirozeného, tak umělého osvětlení.  V dalších fázích projektové dokumentace bude ovlivňovat volbu stavebních materiálů, technologického řešení a zateplení objektu. Díky dynamickému modelování se daří zvolit nejvhodnější technologické řešení a úspěšně snižovat stavební náklady a náklady potřebné pro provoz objektu. Energetický optimalizační koncept je součástí dokumentace pro územní řízení a je v příloze č. 12 projektové žádosti.

Půdorys přízemí

Hlavní kapacity objektu HiLASE
V objektu je navrženo celkem 22 kanceláří + 1 ředitelna. Každá kancelář je navržena pro 2-4 pracovníky. Pro účely projektu se pro každého pracovníka počítá s následujícím nábytkem (prostorný stůl, židle, dvě skříně). Dále je nutno počítat s vybavením pro ostatní prostory – přednáškový sál, výstavní místnost, denní místnost, zasedací místnosti, vstupní halu a ostatní technologické a technické prostory.