Pulzní laserová depozice

Pulzní laserová depozice (PLD) elementárních a složených pevných látek ve vakuu a v plynném prostředí; PLD nanostrukturovaných vrstev; analýza laserového ablačního proudu pomocí časoprostorové optické emisní spektroskopie a zobrazovací techniky; charakterizace tenkých a ultratenkých nanostrukturovaných vrstev pomocí UV-Vis, rastrovacího elektronového mikroskopu, rentgenového difraktometru, mikroskopu atomárních sil a Ramanovy spektroskopie; zkoumání nelineárních optických vlastností nanomateriálů.

Členové týmu: dr. Inam Mirza (vedoucí týmu), doktorand Jan Hrabovský.