ATLANTIC

Centrum HiLASE se zapojilo do projektu “ATLANTIC” pořádaného Evropskou komisí. Cílem tohoto projektu je vybudovat mezinárodní síť pro spolupráci vědeckých skupin v oblasti vývoje pokročilých modelů interakce laseru s látkou. Projekt Atlantic bude spojovat vědecké týmy, které jsou průkopníky ve vývoji matematických formalizmů, a tím napomůže vzniku nových teoretických modelů. Tyto modely umožňují popisovat děje probíhající v časových úsecích od attosekund po mikrosekundy a v rozměrech v řádech nanometrů až po milimetry. Modely jsou velmi přesné, avšak jejich použitelnost pro predikci experimentálních výsledků je často omezená, protože samostatně nebývají schopny obsáhnout všechny podstatné jevy. Spojením jednotlivých modelů bude možné popisovat jevy, jejichž podstata zatím není objasněna, a dosáhnout výsledků, které jsou za hranicí našich nejpokročilejších teoretických modelů.

Prvním krokem bude propojení výsledků simulací poskytnutých jednotlivými účastníky. Výsledky získané pomocí modelování základních fyzikálních principů budou parametrizovány, aby mohly být použity pro efektivní popis interakce ve větším měřítku, než pro jaké byly původně vyvinuty. Tak umožní předpovídat výsledky kvantových jevů nastávajících při interakcí laseru s látkou.

Součástí projektu jsou pobyty vědeckých pracovníků v zahraničí s cílem posunout jednotlivé teoretické modely novým směrem. Vzájemná spolupráce vědeckých pracovníků přispěje k budování porozumění jednotlivým přístupům a matematickým formalizmům a povede k vzájemnému obohacování teoretické práce jejich autorů. Interdisciplinarita je klíčovým prvkem tohoto projektu, protože se zde bude prolínat práce vědců z oblasti ultrarychlých jevů, nelineární optiky, fyziky kondenzovaných látek, kvantové chemie, materiálového inženýrství a laserového zpracování materiálů. V rámci projektu budou vyvinuty nové formalismy pro popis jevů, které mohou přispět k porozumění v současnosti intenzivně zkoumaným inženýrským aplikacím jako je generování harmonických frekvencí, generování teraherzových oscilací, laserové nanostrukturování, funkcionalizace materiálů, pokročilé materiálové inženýrství a výzkum složených materiálů. Současně projekt pomůže růstu nové generace specialistů v těchto oborech.

Mezinárodní konsorcium je tvořeno zástupci 14 institucí z 10 zemí. Z nich 5 zemí jsou členové EU (Bulharsko, Česká Republika, Francie, Velká Británie a Německo) a pět z nich jsou země mimo EU (Japonsko, Rusko, Bělorusko, Argentina a Uzbekistán). Koordinátorem projektu je vědecká skupina z Bulharska.

Výzkum je financován z následujících projektů: Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA), Research and Innovation Stack Exchange (RISE) a z fondů Evropské unie (Grant Agreement No. 823897).

Více informací na http://www.atlantic-rise.eu/.