Patenty


Způsob korekce aberace vlnoplochy optického svazku

Číslo dokumentu: 308643

Ing. Jan Pilař, Ph.D. , S. Hutchinson , Antonio Lucianetti, Dr. , Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

Detail

A method and a device for heat removal from a flat NIR-MIR laser mirror

The present invention pertains a method and a device for heat removal from optical elements. A method and corresponding device comprises the steps / means for of: attaching the mirror (2) to a heat sink (1) via epoxy layer; and providing a cooling medium flowing through a microchannel provided in the heat sink (1).

European Patent Office — Číslo dokumentu: LU101456B1

A. Reza, Ing. Jan Cvrček, Ing. Martin Smrž, Ph.D.

Detail

Laserový systém v uspořádání nestabilního optického rezonátoru poskytující tvarovaný profil intenzity výstupního svazku a způsob jeho vytvoření

Tento vynález se týká laserového systému a metody pro generování definovaného prostorově tvarovaného laserového svazku v nestabilním laserovém rezonátoru. Laserový systém pro tvarování módu laserového svazku (7) v nestabilním laserovém rezonátoru obsahuje aktivní médium (3), které zahrnuje oblast buzení (4), přičemž distribuce zisku se generuje prostřednictvím prostorového profilu intenzity svazku (7) optického buzení. Příčný rozměr svazku (7) je menší než odpovídající rozměr aktivního laserového média (3). V preferovaném provedení může systém dále zahrnovat koncové buzení za účelem zavedení prostorově tvarovaného svazku optického buzení (6) do aktivního média (3), a/nebo aktivní nebo pasivní prvek pro úpravu ztrát v rezonátoru, a/nebo prostředky výstupního vyvázání laserového svazku z uvedeného nestabilního rezonátoru. Systém dle tohoto vynálezu je schopný generovat homogenní profil svazku.

Věstník č. 37/2019 — Číslo dokumentu: 307955, PCT/CZ2019/050020

Joachim Hein, Jörg Körner , Antonio Lucianetti, Dr., Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

Detail

Způsob získání pravidelné periodické struktury a zařízení pro výrobu téhož

Číslo dokumentu: 307361, EP17746371

I. Gnilitskyi, L. Orazi, Thibault Derrien, Ph.D., Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D., T. Mocek

Detail

Upínací systém pro nelineární optické prvky řízené elektrickým polem

Upínací systém pro nelineární optické prvky (1) řízené elektrickým polem v provedení pro Pockelsovu celu je tvořen spodním a horním chladičem (5) opatřeným chladicím kanálkem (7) a přívodem chladicího média (9) pro odvod tepla mimo sestavu, přičemž tyto chladiče (5) jsou spolu s elektrodami (2) řízeně přitlačovány k optickému prvku (1) pružným elementem (10) se stavitelným předpětím (13) a zároveň jsou tyto spojovací prvky (12) odděleny izolačními prvky (11) a přívody napětí (3) jsou odděleny izolačními kryty (4) od ostatních součástí především adaptéru (14), který umožňuje začlenit celou sestavu do dalšího systému.

Věstník ÚPV — Číslo dokumentu: 307066

Švandrlík Luděk, Ing. Martin Smrž, Ph.D.

Detail

Zobrazující spektrograf

Zobrazující spektrograf je tvořený první optickou soustavou (104), spektrální filtrační jednotkou, druhou optickou soustavou (124) a detektorem (114). Spektrální filtrační jednotka je tvořena alespoň jedním optickým filtrem (110), pro jehož umístění vůči oběma optickým soustavám (104, 124) platí a , kde z1 je vzdálenost zobrazovaného předmětu (102) od předmětového ohniska první optické soustavy (104), z1´ je vzdálenost filtru (110) od obrazového ohniska první optické soustavy (104), f1, resp. f1´, je předmětová, resp. obrazová, ohnisková vzdálenost první optické soustavy (104), z2 je vzdálenost filtru (110) od předmětového ohniska druhé optické soustavy (124), z2´ je vzdálenost detekční plochy detektoru (114) od obrazového ohniska druhé optické soustavy (124) a f2, resp. f2´, je předmětová, resp. obrazová, ohnisková vzdálenost druhé optické soustavy (124).

Číslo dokumentu: CZ 307 000 B6

Mgr. Petr Straka, Ph.D., Ing. Martin Divoký, Ph.D.

Detail

Device for one-step measuring a parameter of the laser beam quality M2

Číslo dokumentu: 305256

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

Rozptylová modulační jednotka

Věstník ÚPV — Číslo dokumentu: 304375

P. Straka , Ing. Martin Smrž, Ph.D.

Detail

Dispersoscop

Dispersoskop je tvořený výstupní jednotkou (80), modulátorem (30) a simulační jednotkou (740) se simulačním čidlem (70), jehož výstup je připojen k výstupní jednotce (80) a k výpočetní jednotce (64) simulační jednotky (740). Modulátor (30) obsahuje sadu (31) alespoň tří modulačních filtrů (311, 312, 313), které jsou modulátory prvořadého rozptylu složek záření, a simulační čidlo (70) je čidlem prvořadého rozptylu složek záření. Výpočetní jednotka (64) obsahuje sadu (72) tvořenou alespoň třemi dílčími číslicovými modulátory (721, 722, 723) a simulační čidlo (70) je spojeno s každým z trojice těchto dílčích číslicových modulátorů (721, 722, 723). K výpočetní jednotce (64) může být připojeno modulační čidlo (320) spojené s každým z trojice číslicových modulátorů (721, 722, 723).

Číslo dokumentu: 304373

P. Straka, Ing. Martin Smrž, Ph.D.

Detail

Optické elementy pro konstrukci výkonových laserových systémů a jejich příprava

Dvojice aktivních optických elementů (D1 a D2), kde oba elementy (D1 a D2) vykazují gradient (4) koncentrace opticky aktivních center nad akceptovatelnou míru optické homogenity, jsou vzájemně zrcadlově a/nebo rotačně symetrické tvarem a současně rozložením gradientu (4) koncentrace opticky aktivních center alespoň v ploše a/nebo objemu určenému k odrazu a/nebo průchodu optického svazku (5). Při přípravě dvojice aktivních optických elementů se pro jejich výrobu použije výchozí materiál, který obsahuje alespoň jednu oblast zrcadlově a/nebo rotačně symetrického gradientu (4) koncentrace opticky aktivních center podle alespoň jedné osy (2) a současně podél této osy probíhá změna gradientu (4) koncentrace opticky aktivních center. Způsob přípravy dvojice aktivních optických elementů spočívá v tom, že výchozí materiál je zkrácen ve směru osy (2) symetrie a opatří se inspekčními čely. V objemu takto upraveného materiálu se vyberou dvě zrcadlově a/nebo rotačně symetrické části, které vykazují optickou homogenitu. Dále se alespoň třemi vzájemně rovnoběžnými řezy (3) vedenými ve směru rovnoběžném se směrem osy symetrie (2) zhotoví alespoň dva geometrické útvary, přičemž střední řez reprezentuje geometrické místo zrcadlové a/nebo rotační symetrie. Kompozitní optický materiál je tvořen alespoň jednou dvojicí aktivních optických elementů, přičemž jednotlivé elementy (D1 a D2) dvojice jsou vzájemně otočené o 180° dle společné osy kolmé na směr gradientu (4).

Bulletin 2020/08 — Číslo dokumentu: 16757814.5

Koselja Michal

Detail

Optický prvek, zejména laserový slab, a způsob jeho výroby

Vynález se týká optického prvku, zejména laserového slabu pro generaci laserového záření s potlačením zesílené spontánní emise (ASE), který sestává z monokrystalického jádra a optického keramického povlaku bez patrného optického rozhraní na spojovacích plochách jádra a povlaku. Keramický povlak je vytvořen přímo na monokrystalickém jádru bez použití spojovacích technik. Monokrystal je zhotovený z vysokoteplotních oxidů s granátovou strukturou (YAG, LuAG, YSG, GGG) s vhodným dopantem a keramický povlak je z odpovídajícího typu základního materiálu dopovaný stejným a/nebo odlišným typem dopujícího iontu. Způsob výroby takového laserového slabu spočívá ve výběru homogenní části monokrystalu, ze které se vyrobí jádrové těleso, to se uloží do zhutněné vrstvy práškového prekurzoru povrchové keramické vrstvy. Načež se provede izostatické lisování tlakem 50 až 200 MPa. Výlisek se vakuově sintruje s rychlostí náběhu teploty 400 °C/hod po dobu 6 hodin při teplot 1600 až 1750 °C. Následuje ochlazení stejnou rychlostí a mechanické dělení sintrovaného tělesa na slaby, které se broušením a leštěním opracují na požadovanou jakost povrchu.

Věstník ÚPV — Číslo dokumentu: 305707

Ing. Martin Divoký, Ph.D., Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., Ing. Magdalena Sawicka- Chyla, Ing. Ondřej Slezák, Ph.D., Mgr. Jindřich Houžvička, Ph.D., Ing. Viliam Kmetík, Ph.D., Ing. Michal Košelja, Dr. Antonio Lucianetti

Detail

Zařízení pro separování alespoň dvou společně propagujících se svazků elektromagnetického záření a polarizátor

Věstník ÚPV — Číslo dokumentu: 33167

Ing. Ondřej Novák, Ph.D., Ing. Bianka Csanaková

Detail

Zařízení pro měření deformace optických tenkých disků

Věstník ÚPV — Číslo dokumentu: 29111

Detail