Patenty


Method for improving surface integrity of an additive manufactured mesoscopic gear, product thereof and device carrying out the method

The present invention relates to a method for improving service life of mesoscopic gear manufactured by an additive manufacturing method. The outer diameter of the mesoscopic gear is characterized by range from 1 mm to 10 mm. The method according to the present invention provides introduction of compressive residual stress below the surface of the gear while the mesoscopic geometry remains the same. The second aspect of the present invention relates to the product manufactured by the method according to the present invention.

Espacenet — Číslo dokumentu: LU502626

Sunil Pathak, Jan Brajer, Danijela Rostohar, Jagdeesh Radhakrishnan, Jan Kaufman, Marek Böhm, Ondřej Stránský, Sanin Zulić

Patent

Method and a device for assembly of a nanomaterial structure

The present invention relates to a method and device capable to form a nanomaterial structure on a receiver by transfer of nanomaterial from a donor film. In some embodiment, the transfer can be provided by laser induced forward transfer, more preferably by blister based laser induced forward transfer. The method further comprises a simultaneous scanning of the donor film or the receiver so that, a computer driven means for moving the receiver and the donor film can form high precision nanomaterial structure. In a preferred embodiment, the simultaneous scanning can be provided by an imaging laser generating high harmonic waves which are detected by a detector. In yet another embodiment, the receiver and/or donor film can be further scanned by a broadband light source(s). In a preferred embodiment, imaging laser and/or light source(s) are emitting polarized light to determine orientation of the nanoparticle deposited on the receiver and forming the nanomaterial structure.

United States Patent and Trademark Office — Číslo dokumentu: US 11801704 B2

Nathan Goodfriend, Alexander Bulgakov

Detail

Způsob a zařízení pro sestavení nanomateriálové struktury

Tento vynález se týká způsobu a zařízení, které umožňuje vytvořit nanomateriálovou strukturu na přijímači přenosem nanomateriálu z donorové fólie. V některých provedeních může být přenos zajištěn laserem indukovaným dopředným přenosem, výhodněji laserem indukovaným dopředným přenosem na bázi blistru. Metoda dále zahrnuje současné skenování donorové fólie nebo přijímače, takže počítačem řízené prostředky pro pohyb přijímače a/nebo donorové fólie (mohou vytvářet vysoce přesnou nanomateriálovou strukturu). V upřednostňovaném provedení může být simultánní skenování zajištěno zobrazovacím laserem generujícím vysoce harmonické vlny, které jsou detekovány detektorem. V jiném provedení může být přijímač a/nebo donorová fólie dále snímána širokopásmovým zdrojem (zdroji) světla. V preferovaném provedení zobrazovací laser a/nebo zdroj(e) světla vyzařují polarizované světlo pro určení orientace nanočástic nanesených na přijímači a tvořících strukturu nanomateriálu.

Espacenet — Číslo dokumentu: LU102294B1

N. Goodfriend, Ph.D., Prof. Alexander V. Bulgakov, Dr. Sc.

Detail

Laserový systém v uspořádání nestabilního optického rezonátoru poskytující tvarovaný profil intenzity výstupního svazku a způsob jeho vytvoření

Tento vynález se týká laserového systému a metody pro generování definovaného prostorově tvarovaného laserového svazku v nestabilním laserovém rezonátoru. Laserový systém pro tvarování módu laserového svazku (7) v nestabilním laserovém rezonátoru obsahuje aktivní médium (3), které zahrnuje oblast buzení (4), přičemž distribuce zisku se generuje prostřednictvím prostorového profilu intenzity svazku (7) optického buzení. Příčný rozměr svazku (7) je menší než odpovídající rozměr aktivního laserového média (3). V preferovaném provedení může systém dále zahrnovat koncové buzení za účelem zavedení prostorově tvarovaného svazku optického buzení (6) do aktivního média (3), a/nebo aktivní nebo pasivní prvek pro úpravu ztrát v rezonátoru, a/nebo prostředky výstupního vyvázání laserového svazku z uvedeného nestabilního rezonátoru. Systém dle tohoto vynálezu je schopný generovat homogenní profil svazku.

Věstník č. 37/2019 — Číslo dokumentu: 307955, PCT/CZ2019/050020

Joachim Hein, Jörg Körner , Antonio Lucianetti, Dr., Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

Detail

Způsob získání pravidelné periodické struktury a zařízení pro výrobu téhož

Vynález popisuje způsob a zařízení pro přípravu vysoce pravidelné periodické struktury pomocí pulzních ozařování laserem na povrchu kovových materiálů. Metoda přímé tvorby vysoce pravidelných struktur na kovových materiálech zajišťuje aktivaci povrchové elektromagnetické vlny (Surface Electromagnetic Wave - SEW), která naruší dopadající laserovou vlnu na povrchu kovových materiálů způsobem, který zaručuje vysokou kvalitu a pravidelnost získaného vzorku.

Číslo dokumentu: 307361, EP17746371

I. Gnilitskyi, L. Orazi, Thibault Derrien, Ph.D., Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D., T. Mocek

Detail

Způsob korekce aberace vlnoplochy optického svazku

Číslo dokumentu: 308643

Ing. Jan Pilař, Ph.D. , S. Hutchinson , Antonio Lucianetti, Dr. , Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

Detail

Způsob a zařízení pro odvod tepla z plochého laserového zrcadla NIR-MIR

Tento vynález se týká způsobu a zařízení pro odvod tepla z optických prvků. Způsob a odpovídající zařízení zahrnuje kroky/prostředky pro: připevnění zrcadla (2) k chladiči (1) prostřednictvím epoxidové vrstvy; a zajištění chladicího média proudícího mikrokanálem umístěným v chladiči (1).

European Patent Office — Číslo dokumentu: LU101456B1

A. Reza, Ing. Jan Cvrček, Ing. Martin Smrž, Ph.D.

Detail

Metoda a systém pro ultrarychlý laserový zápis vysoce pravidelných periodických struktur

Patent se týká metody, výrobku jí připraveného a zařízení pro přípravu vysoce pravidelné periodické struktury pomocí pulzního laserového paprsku ozařujícího bod na povrchu substrátu. Metoda přímé tvorby vysoce pravidelné periodické struktury na materiálu využívá aktivaci povrchové elektromagnetické vlny (SEW) interferující s laserovým paprskem na povrchu substrátu způsobem, který zajišťuje vysokou kvalitu a pravidelnost výsledného obrazce.

Wipo — Číslo dokumentu: PCT/CZ2017/050027

Leonardo Orazi, Iaroslav Gnilitskyi, Thibault Derrien, Nadezhda Bulgakova, Tomáš Mocek

Detail

Upínací systém pro nelineární optické prvky řízené elektrickým polem

Upínací systém pro nelineární optické prvky (1) řízené elektrickým polem v provedení pro Pockelsovu celu je tvořen spodním a horním chladičem (5) opatřeným chladicím kanálkem (7) a přívodem chladicího média (9) pro odvod tepla mimo sestavu, přičemž tyto chladiče (5) jsou spolu s elektrodami (2) řízeně přitlačovány k optickému prvku (1) pružným elementem (10) se stavitelným předpětím (13) a zároveň jsou tyto spojovací prvky (12) odděleny izolačními prvky (11) a přívody napětí (3) jsou odděleny izolačními kryty (4) od ostatních součástí především adaptéru (14), který umožňuje začlenit celou sestavu do dalšího systému.

Věstník ÚPV — Číslo dokumentu: 307066

Švandrlík Luděk, Ing. Martin Smrž, Ph.D.

Detail

Zobrazující spektrograf

Zobrazující spektrograf je tvořený první optickou soustavou (104), spektrální filtrační jednotkou, druhou optickou soustavou (124) a detektorem (114). Spektrální filtrační jednotka je tvořena alespoň jedním optickým filtrem (110), pro jehož umístění vůči oběma optickým soustavám (104, 124) platí a , kde z1 je vzdálenost zobrazovaného předmětu (102) od předmětového ohniska první optické soustavy (104), z1´ je vzdálenost filtru (110) od obrazového ohniska první optické soustavy (104), f1, resp. f1´, je předmětová, resp. obrazová, ohnisková vzdálenost první optické soustavy (104), z2 je vzdálenost filtru (110) od předmětového ohniska druhé optické soustavy (124), z2´ je vzdálenost detekční plochy detektoru (114) od obrazového ohniska druhé optické soustavy (124) a f2, resp. f2´, je předmětová, resp. obrazová, ohnisková vzdálenost druhé optické soustavy (124).

Číslo dokumentu: CZ 307 000 B6

Mgr. Petr Straka, Ph.D., Ing. Martin Divoký, Ph.D.

Detail

Zařízení pro jednostupňové měření parametru kvality laserového paprsku M2

Číslo dokumentu: 305256

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

Rozptylová modulační jednotka

Rozptylová modulační jednotka je tvořena modulátorem (30), obsahujícím alespoň jeden modulační filtr (311), modulačním čidlem (32), modulačním měřidlem (320) a výstupní jednotkou (80) připojenou k modulačnímu čidlu (32) signálním vedením. Modulační filtr (311) jako modulátor prvořadého rozptylu složek záření obsahuje modulovatelný prvořadý rozptylový prostor (371) z pevného nebo plynného materiálu. Ten je tvořený jedním nebo více dílčími rozptylovými prostory (371a, 371b, 371c) a má vstupní hranici (331) a výstupní hranici (341) spojenou alespoň jednou rozptylovou křivkou (12), po níž prochází paprsek. Modulátor (30) je modulátorem délky rozptylové křivky (12) v rozptylovém prostoru (371). Modulační měřidlo (320) je připojeno k vstupní hranici (331) i výstupní hranici (341) rozptylového prostoru (371). Mezi modulační měřidlo (320) a výstupní jednotku (80) může být vložen zdroj (50) modulační charakteristiky.

Věstník ÚPV — Číslo dokumentu: 304375

P. Straka , Ing. Martin Smrž, Ph.D.

Detail

Dispersoskop

Dispersoskop je tvořený výstupní jednotkou (80), modulátorem (30) a simulační jednotkou (740) se simulačním čidlem (70), jehož výstup je připojen k výstupní jednotce (80) a k výpočetní jednotce (64) simulační jednotky (740). Modulátor (30) obsahuje sadu (31) alespoň tří modulačních filtrů (311, 312, 313), které jsou modulátory prvořadého rozptylu složek záření, a simulační čidlo (70) je čidlem prvořadého rozptylu složek záření. Výpočetní jednotka (64) obsahuje sadu (72) tvořenou alespoň třemi dílčími číslicovými modulátory (721, 722, 723) a simulační čidlo (70) je spojeno s každým z trojice těchto dílčích číslicových modulátorů (721, 722, 723). K výpočetní jednotce (64) může být připojeno modulační čidlo (320) spojené s každým z trojice číslicových modulátorů (721, 722, 723).

Číslo dokumentu: 304373

P. Straka, Ing. Martin Smrž, Ph.D.

Detail

Zařízení pro měření deformace optických tenkých disků

Věstník ÚPV — Číslo dokumentu: 29111

Detail

Optický prvek, zejména laserový slab, a způsob jeho výroby

Vynález se týká optického prvku, zejména laserového slabu pro generaci laserového záření s potlačením zesílené spontánní emise (ASE), který sestává z monokrystalického jádra a optického keramického povlaku bez patrného optického rozhraní na spojovacích plochách jádra a povlaku. Keramický povlak je vytvořen přímo na monokrystalickém jádru bez použití spojovacích technik. Monokrystal je zhotovený z vysokoteplotních oxidů s granátovou strukturou (YAG, LuAG, YSG, GGG) s vhodným dopantem a keramický povlak je z odpovídajícího typu základního materiálu dopovaný stejným a/nebo odlišným typem dopujícího iontu. Způsob výroby takového laserového slabu spočívá ve výběru homogenní části monokrystalu, ze které se vyrobí jádrové těleso, to se uloží do zhutněné vrstvy práškového prekurzoru povrchové keramické vrstvy. Načež se provede izostatické lisování tlakem 50 až 200 MPa. Výlisek se vakuově sintruje s rychlostí náběhu teploty 400 °C/hod po dobu 6 hodin při teplot 1600 až 1750 °C. Následuje ochlazení stejnou rychlostí a mechanické dělení sintrovaného tělesa na slaby, které se broušením a leštěním opracují na požadovanou jakost povrchu.

Věstník ÚPV — Číslo dokumentu: 305707

Ing. Martin Divoký, Ph.D., Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., Ing. Magdalena Sawicka- Chyla, Ing. Ondřej Slezák, Ph.D., Mgr. Jindřich Houžvička, Ph.D., Ing. Viliam Kmetík, Ph.D., Ing. Michal Košelja, Dr. Antonio Lucianetti

Detail

Zařízení pro separování alespoň dvou společně propagujících se svazků elektromagnetického záření a polarizátor

Věstník ÚPV — Číslo dokumentu: 33167

Ing. Ondřej Novák, Ph.D., Ing. Bianka Csanaková

Detail

Optické elementy pro konstrukci výkonových laserových systémů a jejich příprava

Dvojice aktivních optických elementů (D1 a D2), kde oba elementy (D1 a D2) vykazují gradient (4) koncentrace opticky aktivních center nad akceptovatelnou míru optické homogenity, jsou vzájemně zrcadlově a/nebo rotačně symetrické tvarem a současně rozložením gradientu (4) koncentrace opticky aktivních center alespoň v ploše a/nebo objemu určenému k odrazu a/nebo průchodu optického svazku (5). Při přípravě dvojice aktivních optických elementů se pro jejich výrobu použije výchozí materiál, který obsahuje alespoň jednu oblast zrcadlově a/nebo rotačně symetrického gradientu (4) koncentrace opticky aktivních center podle alespoň jedné osy (2) a současně podél této osy probíhá změna gradientu (4) koncentrace opticky aktivních center. Způsob přípravy dvojice aktivních optických elementů spočívá v tom, že výchozí materiál je zkrácen ve směru osy (2) symetrie a opatří se inspekčními čely. V objemu takto upraveného materiálu se vyberou dvě zrcadlově a/nebo rotačně symetrické části, které vykazují optickou homogenitu. Dále se alespoň třemi vzájemně rovnoběžnými řezy (3) vedenými ve směru rovnoběžném se směrem osy symetrie (2) zhotoví alespoň dva geometrické útvary, přičemž střední řez reprezentuje geometrické místo zrcadlové a/nebo rotační symetrie. Kompozitní optický materiál je tvořen alespoň jednou dvojicí aktivních optických elementů, přičemž jednotlivé elementy (D1 a D2) dvojice jsou vzájemně otočené o 180° dle společné osy kolmé na směr gradientu (4).

Bulletin 2020/08 — Číslo dokumentu: 16757814.5

Koselja Michal

Detail

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');