HiLASE Centre of Excellence

Hlavní náplní projektu je modernizace stávající výzkumné infrastruktury a přeměna pracoviště v špičkové centrum excelence evropského významu. Projekt je realizován v úzké spolupráci s prestižní mezinárodní výzkumnou institucí STFC (Laboratoř RAL – Rutheford Appleton Laboratory) z Velké Británie. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti partnera významně přispějí k zajištění efektivního fungováni budoucího centra excelence. Nový inovační program je nezbytným předpokladem pro udržitelnost centra a také pro rozvoj regionu.

Centrum HiLASE nabízí jedinečnou kombinaci experimentálního laserového vývoje a laserových aplikací pod jednou střechou s podporou skupiny teoretických pracovníků. Tato unikátní kombinace, která je celosvětově jedinečnou, otevírá nové možnosti pro základní a aplikovaný výzkum v různých disciplínách. Pracoviště již nyní disponuje jedinečnou infrastrukturou. V posledních letech byly investovány obrovské finanční prostředky do budovy, přístrojového vybavení a rozvoje lidských zdrojů. Pro zajištění budoucího růstu centra a také efektivního využití investic je velmi důležité zaměřit se na jeho další modernizaci. Projekt v rámci aktivity Teaming je novým upgradem – na základě již vybudované infrastruktury posouvá Centrum HiLASE směrem k centru excellence evropského významu. Centrum bude otevřené pro uživatele z průmyslové, výzkumné a vzdělávací sféry.

Konkrétní cíle projektu jsou tyto:

 • Maximálně využít know-how a zkušenosti partnera pro další rozvoj centra, posunout centrum na úroveň vyspělých evropských výzkumných center
 • Být otevřeným centrem pro širokou skupinu uživatelů, maximalizovat možnosti transferu vědeckých poznatků do praxe
 • Podpořit rozvoj centra v silnou znalostní instituce schopnou podněcovat k inovacím a růstu na regionální, národní a mezinárodní úrovni.
 • Stát se v souladu se Strategií inteligentní specializace mezinárodně konkurenceschopným výzkumným centrem, schopným přispívat k dalšímu rozvoji klíčových oblastí znalostí v rámci inteligentní specializace České republiky.
 • Udržovat a rozvíjet mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků.
 • Úzce spolupracovat a podílet se na dalším rozvoji regionu STAR (Science and Technology Advanced Region)
 • Zabezpečit vysokou úroveň viditelnosti centra na mezinárodní úrovni a v souvislosti s tím i zvýšit prestiž českého výzkumu a vývoje ve světě.
 • Zlepšit výzkumnou a inovační kulturu v České republice.
 • Zabezpečit udržitelnost centra, financování činností aktivit centra z více zdrojů s cílem minimalizovat závislost na veřejných prostředcích.
 • Vyhledávat talenty, vyvíjet nové vzdělávací programy pro technicky kvalifikované studenty.
 • Zvyšovat povědomí veřejnosti o důležitosti výzkumu a vývoje pro náš každodenní život.

Nedílnou součástí projektu je Inovační program, který obsahuje kroky zaměřené směrem do centra samotného, i směrem ven k uživatelům laserových technologií. Centrum rozšíří nabídku špičkových technologií. Důraz na kvalitní HR management, zavedení welcome office jako hlavního nástroje k podpoře mobility špičkových věd, realizace HR strategie směrem k excelenci zajistí do budoucna další zkvalitnění a rozvoj realizačního týmu. User Office, Grant office, marketing a PR inspirované zkušenostmi zahraničního partnera mohou významně posunout vnímání centra ze strany uživatelů a veřejnosti.

Výzva Horizon 2020 Teaming si klade za cíl podporovat opatření ke snížení regionálních rozdílů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mezi členskými zeměmi a také podporovat tvorby klastrů inovačních institucí. Centrum HiLASE se nachází v dynamicky se rozvíjejícím regionu s obrovským potenciálem pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu a České republiky. Nově vzniklý region se nazývá STAR (Science and Technology Advanced Region). Významný vývojový potenciál regionu by v kombinaci s jedinečnou infrastrukturou centra HiLASE a know-how partnera (STFC) ze země s vysokou výkonností mohly vést k značným dopadům projektu Teaming. Realizace projektu tak výrazně přispěje nejen k rozvoji centra samotného, ale zároveň bude mít značná dopad do rozvoje regionu STAR, který je založený právě na inovacích a inteligentní specializaci.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/ 0000674), a z programu Evropské unie Horizon 2020 (grantová smlouva č. 739573).