Titanium Alloy Particles Formation in Electrical Discharge Machining and Fractal Analysis Odborný článek

Náš kolega Sunil Pathak nedávno publikoval v časopise Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (JOM) článek o tvorbě částic titanové slitiny při elektroerozivním obrábění a fraktální analýze (Titanium Alloy Particles Formation in Electrical Discharge Machining and Fractal Analysis).

Při elektroerozivním obrábění (EDM) se obrobí velké množství materiálu a obrobené zbytky se spláchnou jako odpad. Cílem této studie je zavést EDM jako metodu “shora dolů”, která dokáže účinně obrábět těžko obrobitelné materiály, přičemž vedlejší produkt, tj. kovové zbytky, lze využít jako mikro/nanočástice. V této práci byla titanová slitina třídy 5 obráběna pomocí elektroerozivního obrábění s hloubením a úlomky byly zachyceny z dielektrické kapaliny pomocí vícestupňového filtračního systému. Shromážděné nečistoty byly vyčištěny a částice byly charakterizovány. Částice byly zkoumány pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu, rentgenové difrakce a energiově disperzního rentgenového záření za účelem stanovení velikosti, tvaru a chemické krystalové struktury. Průměrná velikost vytvořených částic byla 5,14 µm a byly kulovité. Na snímcích SEM byla provedena fraktální analýza, která prohloubila studium vytvořených částic.

Podrobnější informace naleznete v tomto článku.