Politika kvality Centra HiLASE

Vedení pracoviště Centra HiLASE se v oblasti managementu kvality při realizaci svých certifikovaných činností – Laboratoř LIDT – zavazuje provozovat vybudovaný systém na vysoké úrovni očekávané zákazníkem.

Centrum HiLASE usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků laboratoře LIDT co nejlepším uspokojováním jejich požadavků prostřednictvím kvalitní realizace zakázek smluvního výzkumu.

Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý systém řízení kvality, který zahrnuje proces neustálého zlepšování.

Pro úspěšné vytvoření, zavedení a zlepšování systému kvality stanovilo vedení pracoviště Centra HiLASE následující principy politiky kvality:

  1. Naše mise je založena na třech základních hodnotách, což jsou: jedinečnost, užitečnost a důvěryhodnost.
  2. Při realizaci zakázek smluvního výzkumu se ve všech fázích technologického procesu zaměřujeme především na vysokou kvalitu poskytovaných služeb, tj. přesnost, spolehlivost a bezchybnost, která je v souladu s požadavky našich zákazníků, závaznými právními předpisy a požadavky dalších zainteresovaných stran.
  3. Udržujeme otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami.
  4. Nejcennějším zdrojem společnosti je lidský kapitál v podobě vzdělaných a zkušených pracovníků. Vedení pracoviště Centra HiLASE všestranně podporuje průběžné zvyšování odborné způsobilosti plánovaným vzděláváním a tréninkem. Rozvíjeny jsou hard i soft skills.
  5. Od členů našeho týmu očekáváme, že budou posunovat hranice technologických možností za současné limity, že budou propojovat svět výzkumu a průmyslu a že na této cestě budou pro ostatní spolehlivými partnery.
  6. Trvalým zlepšováním systému managementu kvality usilujeme o dosažení stabilních výsledků při realizaci zakázek smluvního výzkumu a vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby název pracoviště Centra HiLASE byl synonymem jeho mise.
  7. Funkčnost systému kvality ověřujeme pravidelnými interními audity a průběžně vyhodnocujeme jeho efektivitu. Veškeré aplikované procesy a metody pro monitorování a měření systému managementu kvality jsou transparentní a odpovídají nastaveným interním a externím aspektům, cílům a strategickému zaměření pracoviště Centrum HiLASE.

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance a je pravidelně přezkoumávána tak, aby odpovídala potřebám a aktuálnímu stavu pracoviště Centrum HiLASE a vedla k neustálému zlepšování.

Politika kvality ke stažení

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');